tu kahiwan a Tai-waan munsai Shpuut a kazash a miakuza ya mriqaz kmalawa mangqtu sa thuini, numa mashtay a thau muqay ya mafazaq miniahala inai a thau muqayiza sa kilhnaqualh a kalawan. antu miazithu, isa Tai-waan miniahala inai a thau antu muqay naur a ipruq a talima, ianan ita mani manasha sa kazakazash, numa kmalawa mia’atha’athan kazash pinfazaq masa palhkakaktha wa mindahip a paziwat a Yuan-un-hui, numa amangqtu kmalawa manasha wa mia’atha’athan malhkaktha wa saran, numa ya suma wa qbit a thau shduu minakaminiahala inai a thau a kazakazash minfazaq numa pasain sa mashashu a mangqtu masa mafazaq lhungqizi mita wa pruq, numa musuun piaqitan ya kahiza.

 

haya wa《Yuan-sir-kai》sa mutal faqlhu a lhmaza, iamin palalawan sin-zui MV郭佩萱 itantu Amis a malacecay kazash taun masa maqitan a aniamin a makakakri, musuun mita wa thau malhkakaktha numa minfazaq. munsai thithu mafazaqiza wa kalawan, tu Shpuut niza tu pasain kilhnaqualh a thau munai, numa pasain sa huruy munai mafazaq numa mriqaz Amis mapitan a kazakazash.

 

Tai-waan inai maqitan a pruq, maqa ianan miniahala inai a thau ianan Shpuut numa ianan Kakitlan, numa ianan shauna’az’az a katataunan qbit a thau, ya miazithu thuini mathuaw maqitan dai. numa thuini a dawaz saran a qu-kii mathuaw maqitan, thuini iamin mat tu kahiwan ianan manasha sa mia’atha’athan a saran, mafazaq mashashu a qbit a kazash masa ininthawan. Yuan-un-hui aminra’inra’in kmalawa manasha wa maqitan a malhkaktha wa kalapaw, pishbiskaw parhaway qbit a thau shduu mafazaq ananak a kazakazash a intua masa miakuza ya mriqaz, numa sunda mutusi pasain sa izai a kafazaqan masa kazakazash, apiaqitan mita mushnaw a Tai-waan.

 

 

過去臺灣社會主要以漢文化的價值觀作為主流思考模式,造就大眾對原住民部落文化的認識,往往只停留在觀光層面。事實上,原住民不僅是臺灣這片土地原本的主人,我們也擁有豐富的文化底蘊,而作為多元文化認識與互動窗口的原文會,希望藉由建立更多元的交流管道,讓其他族群能夠從原住民文化中,學習運用不同的觀點和方法愛護我們的家園,共創更美好的未來。

 

本期《原視界》是一個全新的開端,我們特別邀請新銳MV導演郭佩萱到阿美族的malacecay傳統家屋構築與寶庫工坊,與我們的族人彼此交流學習。透過他的視角,讓非原住民的朋友們跳脫過去遊客的身分,重新以朋友的眼光,更深入地認識、欣賞阿美族的傳統文化之美。

 

臺灣這片美麗的土地,正因為有原住民、閩南人、客家人,以及來自各個國家的多樣化族群,才養成今日的繽紛色彩與欣欣向榮。隨著網路科技越來越發達,現在我們擁有比過去更多元的管道,了解不同族群的文化與生活。原文會會持續搭建更多友善的交流平臺,鼓勵年輕族人深入了解自己文化的定位與價值,並且堅定地應用特有的知識與文化,點綴我們愛的臺灣。

 

 

naur kazash a kalangkan
財團法人原住民族文化事業基金會執行長


相關文章